Naziv tvrtke:
Bosnić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Rakite 27
21251 Žrnovnica
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 21 328555
Fax:
+385 21 328500
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
OIB:
060319056
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: